56.2. с. Черни Осъм /местност Смесите/-рид Букова могила-заслон Орлово гнездо-х. Дерменка

Оценете
(0 гласа)

56. 2. с. Черни Осъм /местност Смесите/-рид Букова могила-заслон Орлово гнездо-х. Дерменка – слизане

Денивелация – 850 м., време на движение –  5.30-6.00 часа, разстояние – 20.6 км.

Маркировка: от х. Дерменка до заслон Орлово гнездо – бяло-червено бяло и ЗКМ, от заслон Орлово гнездо до м. Смесите - немаркиран

 2013-11-11 091916

   Изтегли: GPS трак

        

    От хижа Дерменка към заслон Орлово гнездо се тръгва на запад по главното било на планината и по пътеката Ком-Емине. Пътеката КЕ в този участък представлява широк черен път. От хижата следва леко изкачване към вр. Дерменкая /1570 м./. Пътят заобикаля малко под темето му върха от север и 20 мин. след хижата слиза на седловина Бахчийка. На седловина Бахчийка има разклон, като от черния път в югозападна посока се отделя маркирана пътека към х. Пешова мъка и с. Кърнаре. На седловина Бахчийка билото, а заедно с него и черният път, завиват на север. Главното било оттук до заслон Орлово гнездо е тясно и стръмно, а склоновете му през зимата са лавиноопасни. Зимната маркировка следва билото на планината с изкачване на всички връхчета по него, а черният път водоравно го заобикаля от източната му страна. От седловина Бахчийка на север следват няколко ниски скалисти връхчета, известни като Табиите. 20 мин. по-нагоре се излиза при истинските турски табии, останки от които се виждат вдясно под пътя /40 мин. след началото/. След табиите пътят и билото завиват на северозапад. Следва малко по-стръмно изкачване при заобикалянето на вр. Карталкая /1588 м./. От северната страна на пътя остава дълбоката долина на Сухата река, над която амфитеатрално са се подредили напълно голи баири. 20 мин. след Табиите пътят извежда на седловината между върховете Карталкая и Карталтепе /1611 м./, където е разположен заслон Орлово гнездо /60 мин. общо/.

    От заслона се продължава на северозапад по пътеката КЕ, заобикаля се от север вр. Карталтепе и след по-малко от 10 мин. се достига до разклон в местността Ораната поляна /70 мин./. От пътеката КЕ се отделя на север слабо използван черен път. Пътят слиза от източната страна на главното било и води към кошари в долината на Сухата река. На разклона пътеката КЕ се изоставят и се продължава на север по по-слабо използвания черен път. Пътят навлиза в долината на Сухата река, която е изцяло гола. Само част от западните й склонове под главното било са покрити с ниска и гъста хвойна. Овчарникът, който се вижда много отдалеч между Сухата река и черния път, служи само като ориентир. Пътят минава над него и 15 мин. след разклона извежда до масивно бетонно водохващане /85 мин./. Водохващането е на един от изворите на Сухата река и се намира точно над овчарника. Напред пътят  пресича един малък страничен рид и 5 мин. след водохващането достига до поток с бетонна чешма на 20 м. над пътя /90 мин./. При потока пътят завива на североизток и след 10 мин. извежда на седловина Пладнището /100 мин./. От главното било при вр. Лепенят /лепенят - от растението лопен, лопян//1696 м./ на изток се отделя дълъг и мощен страничен рид, разделящ водосборите на реките Бели и Черни Осъм. Ридът няма име, а по средата на билото му има гол връх с викот бук по средата - вр. Букова могила /1441 м./. Този връх с бука се вижда много отдалеч и по негово име горната част на рида условно може да бъде наречена рид Букова могила. Най-високият връх по този страничен рид е безименен – връх Кота 1682. Седловина Пладнището се намира между върховете Лепенят от запад и вр. Кота 1682 от югоизток. Околностите на седловина Пладнището са изцяло голи и много панорамни. На юг е долината на Сухата река, зад която се вижда главното било със заслон Орлово гнездо. На север панорамата е към долините на река Кнежа със село Балканец и река Бели Осъм с гр. Троян. На запад остава голият вр. Лепенят, зад който се вижда Арката на свободата на връх Горалтепе /1570 м./. На изток се спуска дългият страничен рид Букова могила, под билото на който, от северната му страна, извива широк черен път. На седловина Пладнището има и важен разклон. Освен черният път от юг на седловината излизат още четири пътя. Два са от запад – през вр. Лепенят и северно от вр. Лепенят. На изток са още два – през вр. Локвата и северно от вр. Локвата. Седловина Пладнището е и най-високата точка по маршрута към с. Черни Осъм. Оттук към селото има само слизане.

    От седловина Пладнището към село Черни Осъм се продължава по черния път на североизток. Пътят върви от северната страна под билото на рида Букова могила. Отдолу под черния път има още един черен път, който върви успоредно с него и свързва местността Беклемето на запад с рида Чучул на изток. Горният път подсича от север върховете Кота 1682 и Локвата /1650 м./. 30 мин. след седловина Пладнището пътят излиза на седловина Летището /130 мин./. Седловина Летището се намира между върховете Локвата от югозапад и Писания камък /1570 м./ от изток. От седловина Летището на югоизток започва река Чаушов дол, по която са всички по-интересни пещери и скали в района. Река Чаушов дол води началото си от голям извор малко под седловина Летището. На извора е изградена голяма чешма, служеща за водопой на многобройните стада добитък в района. Седловина Летището е също важен кръстопът до който от вр. Локвата слиза черен път. След седловината този път се изкачва към вр. Писания камък. Оттук към село Черни Осъм се продължава отново по черния път, северно от билото на рида Букова могила със заобикаляне на вр. Писания камък. На север от вр. Писания камък се отделя дългият страничен рид Чучул. От седловина Летището черният път се изкачва за 10 мин. в североизточна посока на обширна поляна на билото на рида Чучул /140 мин./. На рида Чучул черният път излиза при разклон, от който в северна посока се отделя черен път, слизащ към хижа Чучул. По този път може да се слезе към с. Черни Осъм, Троянския манастир и гр. Троян. Основният черен път пресича билото на рида Чучул и 10 мин. след разклона слиза от източната му страна до овчарник в местността Писания камък /150 мин./. Овчарникът е от лявата страна под пътя, а вдясно от пътя остава голяма бетонна чешма. Следват нови 10 мин. и се излиза до нов тухлен овчарник на голата седловина Коритата /160 мин./. Седловина Коритата се намира вече на билото на рида Букова могила и също е важен разклон. От седловината се отделят пътища на запад към вр. Писания камък и на юг към долината на река Боров дол и рида Венците. В южна посока към рида Венците се забелязват и други овчарници. От седловина Коритата на север през местността Студения трап слиза черен път към долината на река Голяма Жеравица. От Коритата маршрутът продължава по билото на рида Букова могила на изток към вр. Букова могила. Билото на рида е все така голо и върхът се вижда много отдалеч. Пътят пресича няколко по-ниски връхчета и 30 мин. след Коритата се изкачва на вр. Букова могила /190 мин./. 

    При вр. Букова могила от билото на рида Букова могила на югоизток и надолу към долината на река Черни Осъм се отделя страничният рид Яворът. В долния край на Яворът се намира махала Нешковци. От вр. Букова могила черният път слиза по билото на рида Яворът към махала Нешковци. При върха черният път трябва да се изостави. Основният рид Букова могила завива на североизток. Към с. Черни Осъм се продължава по билото на рида, като си слиза на североизток по широка немаркирана пътека. Втората долна част на рида Букова могила условно може да бъде наречена рид Папратливец. В с. Черни Осъм наричат Папратливец най-долния североизточен край на рида, който достига до селото. Известен проблем може да има при намиране на началото на пътеката от вр. букова могила на североизток. Северната страна на вр. Букова могила е заета от обла поляна. Началото на пътеката трябва да се търси в северния й край. След навлизането в гората пътеката рязко слиза на североизток през гъсти букови гори, следвайки плътно билото на рида. 30 мин. след началото пътеката пресича вр. Глоговец /1203 м./ и излиза на първата по-голяма поляна зад него /220 мин./. През следващите 20 мин. се слиза още надолу до папратлива седловина. След нея се изкачва изцяло покрития с папрат вр. Клепалото /1191 м.//240 мин./. Следва по-равна част от маршрута, пътеката пресича черен път, слизащ наляво към долината на река Жеравица и 20 мин. след вр. Клепалото достига до вр. Високата могила /1217 м.//260 мин./. При вр. Високата могила от основния рид Папратливец се отделя страничният рид Шайновец /шайновец - от думата шахин - сокол/. Основният рид продължава на североизток, а страничния рид Шайновец се спуска на изток към река Черни Осъм и местността Смесите. Широката пътека продължава по билото на основния рид на североизток. По билото на страничния рид Шайновец слиза тясна пътека.

    Ако се избере вариант за слизане по рида Шайновец, тогава от вр. Високата могила се продължава на изток през голи поляни, обрасли с ниски бодливи храсти и папрат. Билото на рида Шайновец на голяма разстояние надолу е гъсто обрасло с папрат и пътеката често се губи. За 20 мин. от вр. Високата могила се пресича обширна поляна, минава се за кратко през равно място и се излиза от долния край на тясна ивица букова гора. Под гората пътеката достига до обширни поляни изцяло покрити с папрат /280 мин./. Южно под пътеката, в дълбоко дере и заобиколен от няколко плодни дървета, е изворът Имането. Северно от билото на рида е чешмата Студената вода. От поляните се открива панорама на юг към главното било на планината и намиращите се под него ридове Момчов рът, Безводника и Зоранов рът. На изток хоризонтът е закрит от рида Поляници. На югоизток и някъде ниско долу се вижда тесен и дълбок казан, в дъното на който се крие местността Смесите. От горния край на поляните се продължава на югоизток по билото на рида с плавно слизане без пътека през море от гъста папрат. В долната част на рида се влиза за кратко в букова гора и по тесни пътечки за 40 мин. от горния край на поляните се достига до местостта Смесите /320 мин./. 

 

60

Хижа Дерменка

64

От  хижа Дерменка по билото на запад към седловина Бахчийка

66

Към долината на река Бахчийка и местността Табиите зад нея

71

Долината на Сухата река, Руски дол вдясно и вр. Кота 1682 над тях

72

Пътят на запад към заслон Орлово гнездо

73

Заслон Орлово гнездо

78

От заслон Орлово гнездо към седловина Пладнището

80

Овчарникът в долината на Сухата река

 

81

По черния път към седловина Пладнището

82

Назад към главното било и заслон Орлово гнездо

85

От седловина Пладнището на юг

86

Панорамата от седловина Пладнището на север

90

На североизток към вр. Писания камък и рида Чучул

91

Седловина Летището

93

От седловина Летището към вр. Чучул

95

Разклонът в началото на рида Чучул

98

От рида Чучул на североизток към долината на река Голяма Жеравица и рида Папратливец зад нея

99

От местността Пасания камък на изток към вр. Букова могила

100

Връх Букова могила отблизо

101

Овчарникът в местността Писания камък

103

Седловина Коритата

109

Разклонът на вр. Букова могила

111

От билото на рида Букова могила на изток към вр. Високата могила

113

Папратливата седловина между върховете Глоговец и Клепалото

114

От вр. Клепалото назад по рида Букова могила чак до вр. Писания камък

119

От вр. Високата могила назад

120

От вр. Високата могила към местността Смесите

124

Слизането по страничния рид Шайновец към местността Смесите

2014-02-04 100820

Профил на маршрута

 

Прочетена 2810 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм