65.2. гр. Трявна-с. Енчовци-местност Гецанов камък-седловина Мъхченишки пряслоп-вр. Бедек

Оценете
(0 гласа)

65.2. гр. Трявна-с. Енчовци-местност Гецанов камък-седловина Мъхченишки пряслоп-вр. Бедек – слизане

Денивелация – 1000 м., време на движение –  4.30-5.00 часа, разстояние – 16.2 км.

Маркировка: от вр. Бедек до седл. Мъхчениши пряслоп - бяло-зелено-бяло, от седл. Мъхченишки пряслоп до м. Гецанов камък – синя черта, от м. Гецанов камък до махала Йововци-бяло-оранжево-бяло, от махала Йововци до гр. Трявна-немаркиран

 2013-10-14 094222

  Изтегли: GPS трак

      

       От връх Малък Бедек /1488 м./ се слиза на изток към седловината с вр. Голям Бедек /1460 м/. При посочване на надморската височина на двата върха веднага се забелязва несъответствие с техните имена. Посоченият на някои карти като вр. Малък Бледек /западният връх/ е всъщност по-висок от вр. Голям Бедек /източният връх/. Би трябвало вр. Голям Бедек да бъде по-високият западен връх. При седловината от главното било на Стара планина на север се отделя дългият вододелен рид Мъхченица разделящ водосборите на реките Янтра от запад и Тревненска от изток. В горната си част този рид се нарича Карабогдан. Също от седловината на север, по билото на рида Карабогдан, се отделя черен  път, следващ трасето на древния римски път Верейски друм /Големият друм/. От седловината между двата Бедека се тръгва на север и надолу, бързо се слиза до гората и 20 мин. след вр. Малък Бедек се достига до разклон наляво за хижа Бузлуджа. Под самия разклон също вляво се вижда голямата каменна чешма Деветте чушнара. След разклона се продължава със стръмно слизане в северна посока, като се върви от източната страна и малко под билото на рида Карабогдан. В този район билото на рида е тясно и скалисто, а местността се нарича Канариците. От източната страна на рида остава огромно сечище. 15 мин. след разклона пътят извежда на седловина между върховете Карабогдан /1230 м./ от юг и Турлата /1204 м./ от северозапад /35 мин. след началото/. При седловината от черния път се отделят две маркирани пътеки. Първата пътека слиза на запад в долината на река Янтра и води към габровския квартал Ябълка. Втората пътека продължава в северна посока по билото на рида Карабогдан. От седловината черният път тръгва на изток и заобикаля вр. Турлата през местността Ботевата кошара. При седловината черният път се напуска и се продължава на север по пряка пътека. Пътеката навлиза в изоставено сечище, обрасло с млада гора. По-надолу пътеката все по-често да се губи и трябва да се следва общата посока на движение, която е на север към седловина Мъхченишки пряслоп. 25 мин. след разклона на седловината пътят и пътеката отново се събират североизточно от вр. Турлата /60 мин. общо/. Следват 15 мин. по-леко слизане и пътя извежда на обширни папратливи поляни на седловина Мъхченишки пряслоп /75 мин./. Денивелацията от вр. Бедек до седловината е 450 м. 

     От седловината се отделят няколко черни пътя към гр. Габрово на запад, гр. Плачковци на изток и с. Боженци на север. Към гр. Трявна се продължава по черен път в североизточна посока, като маркировката е синя хоризонтална черта. Черният път е почти водоравен, бързо заобикаля от изток вр. Мъхченица /1157 м./ и след 30 мин. излиза на билото на дълъг страничен рид при седловина Гецанов камък /105 мин./. Седловина Гецанов камък се намира между вр. Мъхченица от югозапад и вр. Зарук /878 м./ от североизток. Седловината представлява обширна гола поляна, в западния край на която, в близост до гората, е скалата Гецанов камък. В източния край на поляната е ловният заслон Гецанов камък, край който има беседка, чешма и красиво езеро с водни лилии. Районът между седловина Мъхченишки пряслоп, седловина Гецанов камък и с. Йововци е обявен за историческо място и се води защитена местност "Мъхченица-Йововци". През 1190 г. в буковите гори наоколо цар Асен І разбива армията на византийския император Исак ІІ Ангел. От вр. Мъхченица в североизточна посока се спуска дълъг страничен рид, който е вододел между реките Енчовска от север и Йововска от юг. По билото на този рид от вр. Мъхченица към седловина Гецанов камък слиза маркирана пътека с оранжева маркировка, водеща към махала Йововци. При ловния заслон се завива на североизток и се продължава по черния път с оранжевата маркировка, като се следва билото на страничния рид. От седловината се слиза плавно през млади борови гори и с панорама във всички посоки. При слизането се губят около 200 м. височина. 30 мин. след седловина Гецанов камък се достига до разклон, при който маркировката се отделя от черния път и завива на юг към махала Йововци /135 мин./. Към гр. Трявна може да се продължи като се слезе в махала Йововци и оттам се върви на изток към гр. Плачковци. Може да се продължи и по билото на рида в североизточна посока към махалите Бърдарите и Носеите. Най-добре е при разклона да се продължи по черния път. Върви се още 5 мин. по билото и се излиза на асфалтово шосе югоизточно от махала Бърдарите /140 мин./. Бърдар е човек, който изработва или продава бърда, а бърдо е зъбчата част от дървен тъкачен стан. Махала Бърдарите е заобиколена от гъсти гори и хората в нея най-вероятно са се занимавали с дърбообработка. Денивелацията от седловина Гецанов камък до махала Бърдарите е около 200 м. 

      След излизането на асфалтовия път се продължава по него на североизток. Пътят заобикаля от север вр. Тъпана /757 м./ и след 25 мин. извежда в махала Носеите /165 мин./. Името на вр. Тъпана е свързано с преминаването на пътници по Верейския друм. На връх Тъпана имало наблюдателна кула, от която с думкане на тъпан са съобщавали на пътниците, че пътят е чист от разбойници. Името на махала Носеите идва от това, че хората много се носели - обикаляли. В центъра на махала Носеите има изключително оригинална чешма, наречена Долната чешма. Селяните от махалата правили дарения за построяването на чешмата. Имената на всички дарители са изписани около чучура, като срещу всяко име е посочена и сумата която е дарил. От центъра на Носеите се слиза в североизточния край на махалата до седловина Юрта /юрт - изоставено място/, където има разклон. От северната страна на седловината е селското гробище и няколко овощни градини. Шосето продължава към Плачковци в североизточна посока. Също на североизток през голата местност Люляците продължава и черен път по билото на страничния рид. На разклона шосето се изоставя и се продължава по черен път на север със слизане в долината на Енчовска река. От Носеите на север се виждат къщите на голямото село Енчовци. Черният път от махала Носеите към с. Енчовци някога бил маркиран, но отдавна е изоставен и сега е гъсто обрасъл с растителност. Гъсталаците лесно се заобикалят отстрани през гората, но по-надолу се слиза до поток, край който е истински ад от коприви и къпини. От махала Носеите до с. Енчовци се върви 35 мин, като се излиза в най-източния край на селото /200 мин./. От Бърдарите до с. Енчовци се губят още около 200 м. височина. На разклона сред гъсти трънаци е останала самотна табелка от някогашната маркировка. Табелката все още насочва туристите към махала Носеите. От с. Енчовци към гр. Трявна се продължава по асфалтирано шосе, което върви по долината на Енчовска река. Подминават се няколко разклона наляво към махалите Киселковци, Радино, Улеите и Азмани и 40 мин. след селото се достига до водослива на Енчовска река с Плачковска река /240 мин./. Преди моста над р. Плачковска се пресича ж.п. линия. Вдясно от моста се вижда табелката за начало на гр. Плачковци. Към гр. Трявна се завива наляво и след няколкостотин метра се достигат първите му къщи /260 мин./.

 48

 Табелката на вр. Малък Бедек

 49

 От вр. Малък Бедек на североизток към гр. Трявна

63

Вдясно - гр. Плачковци и вляво - гр. Трявна

51

 От вр. Малък Бедек към вр. Голям Бедек

 

68

Седловина Мъхченишки прясоп

70

От паметника на седловината на североизток към пътя за гр. Трявна

71

Седловина Гецанов камък

73

Чешмата, беседката и ловния заслон на седловина Гецанов камък

84

От пътя към махала Йововци към вр. Бедек, вр. Мъхченица и Мъхченишки пряслоп

87

От пътя на запад към вр. Мъхченица и седловина Гецанов камък

90

От пътя на югоизток към махала Йововци

92

Излизането на асфалтовия път до махала Бърдарите

94

Махала Носеите

95

Чешмата в центъра на махала Носеите

99

Най-източния край на с. Енчовци и пътя назад към махала Носеите

100

Разклонът в с. Енчовци

103

Разклонът при моста на река Плачковска

2014-02-04 085017

Профил на маршрута

Прочетена 3636 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм